1. Đảng ủy
  • Nguyễn Quốc Chính

   Chức vụ: Bí thư BCH Đảng bộ

   SĐT: 0394370394

  • Đoàn Văn Cảnh

   Chức vụ: Phó BT TT Đảng bộ

   SĐT: 0984042112

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Quốc Chính

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0389903578

  • Nguyễn Thanh Long

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0824791989

  1. Ủy ban nhân dân xã
   • Đỗ Xuân Hiển

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0888375222

   • Bùi Minh Tuyên

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976197987

   1. Hội cựu chiến binh
    • Đoàn Thanh Mai

     Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

     SĐT: 0987410252

    • Phạm Tâm Đắc

     Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

     SĐT: 0977.758.821

    1. Hội nông dân
     • Vũ Thị Hồng Điệp

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

      SĐT: 0944166269

     • Nguyễn Văn Thắng

      Chức vụ: PCT. Hội ND

      SĐT: 0973976536

    2. Hội phụ nữ
     • Bùi Thị Thu Xuyến

      Chức vụ: Chủ tịch HPN xã

      SĐT: 0987464528

     • Đỗ Thị Thuẫn

      Chức vụ: PCT.Hội

      SĐT: 0974821535

    3. Đoàn thanh niên
     • Nguyễn Thị Duyên

      Chức vụ: Phó BT Đoàn xã

     • Vũ Văn Đại

      Chức vụ: Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh

      SĐT: 0868.682.195

    4. HTX sản xuất KDDVNN
     • Hoàng Văn Ninh

      Chức vụ: Phó Giám đốc HTX SXKDDVNN

      SĐT: 0941138829

     • Bùi Văn Đẩu

      Chức vụ: Giám đốc HTX SX KDDV NN

      SĐT: 0358660251

    5. Ban Công an
     • Trần Đức Lâm

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0918979556

     • Nguyễn Hoàng Vỹ

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

      SĐT: 0763.031.999

    6. Công chức VH
     • Phạm Văn Tưởng

      Chức vụ: Công chức Văn hóa xã

      SĐT: 0382679728

    7. Công chức VP,UBND
     • Đỗ Thị Hương

      Chức vụ: Văn phòng UBND xã

      SĐT: 0369935286

    8. Công chức Lao động thương binh XH
     • Vũ Văn Nho

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0912033268

    9. Công chức GTCT
     • Lê Xuân Thụy

      Chức vụ: Công chức GTCT

      SĐT: 0979547956

    10. Công chức TPHT
     • Hoàng Văn Bằng

      Chức vụ: Tư pháp Hộ Tịch

      SĐT: 0913.517.513

    11. Công chức KTNS
     • Phạm Thị Lễ

      Chức vụ: Công chức KTNS

      SĐT: 0378035518

    12. Công chức Địa chính
     • Nguyễn Quang Trung

      Chức vụ: Công chức Địa chính nông nghiệp và Môi trường

      SĐT: 0986812837

    13. Ban Quân sự
     • Đỗ Ngọc Thuấn

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban QS xã

      SĐT: 0967211062

    14. Thôn Sơn Thọ
     • Bùi Trọng Bằng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0902079081

     • Ngô Cao Thắng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0914943205

    15. Thôn Đa Côc
     • Bùi Văn Dùng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0382503943

     • Hoàng Trọng Cương

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ

      SĐT: 0796334235

    16. Thôn Trung Kiên
     • Đoàn Văn Minh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0976191364

     • Lê Văn Hòa

      Chức vụ: Bí Thư chi bộ

      SĐT: 0941723266

    17. Thôn Phú Cốc
     • Trần Quang Tiến

      Chức vụ: Trưởng thôn Phú Cốc

      SĐT: 0914572937

     • Bùi Minh Ưng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0355417435

    18. Thôn Đức Chính
     • Bùi Văn Đát

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0941612372

     • Bùi Thị Hồng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0982754728

    19. Thôn Thái Cao
     • Vi Văn Tuyến

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0946971319

     • Bùi Văn Nhạc

      Chức vụ: Bí Thư chi bộ

      SĐT: 0386183980